Cestopisy

Cestopisy, Fotogalerie

LITERATURA - POEZIE, PRÓZA, CESTOPISY

Úvodem

     Malá ukázka toho, že i tady není život zrovna jednoduchý...
    Takže přemýšlejte, než si opět začnete stěžovat!
    Tento a jiné případy, které jsem slyšel, nebo zažil dokumentují u Američanů absolutní absenci základních
návyků, a modelů chování, které Evropan poměrně "bezbolestně" získává pozorováním, rodinnou výchovou, nebo
sociálním (školka, škola) životem. Totální neschopnost určit priority, nebo jak vychovávat děti, hospodařit s penězi,
investovat prostředky, dělá často z Američanů, kteří přijedou do Evropy výstřední a rozhazovačné podivíny...
Mnozí z nich, paradoxně, mají často velmi hluboko do kapsy, protože každá exhibice něco stojí...
Američané příliš do "strange" Evropy necestují, pokud už, většinou jde o vzdělanější a také solventnější turisty - ti
ostatní se válejí pro ně levnějších a přitažlivějších Bahamách, Mexiku, či Karibiku.
(pokud tedy vůbec někam jedou...)

Lessons to avoid a homeless future

The woman stood before King of Prussia District Justice William Maruszczak and pleaded poverty.
    She was 62 years old, had worked her entire life. And here she was, just a few months after losing her secretarial job, unable to pay her rent. The landlord wanted her out. The judge granted the eviction, wondering:"How can you be 62 years old and still not have anything?"    He assumed she would be taken in by relatives. But weeks later, he learned she was homeless. "Somebody who worked for 40 years is living in a car? How does this happen?"    It's a question Maruszack has asked countless times during his six years as district justice. The cases come before him on an almost daily basis - people from all walks of life in financial meltdown. Many earn middle-income wages or better but managed to save nothing over years of working full-time."They're coming in front of me and they're broke". the judge said. And he wonders, "Well, what have you been doing for the last 20 years?"    The answer, he said, whether they earn $20,000 a year or $120,000, is spending more than they earn, often with the help of credit cards. From his bench, he sees the personal face of grim national statistic: more than 1.5 million Americans declared personal bankruptcy in the 12 months ending March 31 - an all time high. Millions more are living one step ahead of insolvency.

A fragile facade

     We all know someone like this living the American dream atop a mountain of car leases, loan and maxed-out credit cards. On the surface all is fine, but one missed paycheck and the cheery facade collapses. Something needs to be done about this crisis of personal insolvency, the judge believes, and he and his fried John Garrett, a retired bond broker from Paoli, think they know what is needed: Required personal-finance training for every high school student in Pennsylvania. "People aren't being taught at the most basic level that you need to put something away," Maruszczak said. The idea is not new. It has gotten some attention in Congress, and the Philadelphia School District plans to build personal-finance lessons into middle and high school curricula next year: But currently just three states - Florida, Illinois and Rhode Island - require all students to complete mandatory money curses. In Pennsylvania, many high schools offer money management as an elective, not a requirement. "This is as vital to your life as your health is", Garret said. Yet when he send a letter to 11 suburban school district offering to put together a finance curriculum for them, he said he got nowhere. So the men talk up the idea with whomever will listen, as I did over lunch Monday. The idea makes sense. We teach children about literature and biology but now how to take the most basic steps to remain solvent in life.

The allure of plastic

     Credit-card companies make it easy for young adults to carry plastic, and the average college student carries a monthly credit-card tab of about $2,000, studies show. Couple that with student and car loans, and many are deeply in debt before they even enter the workplace. Doesn't it make sense to teach young people how to manage debt before they find themselves buried by it? Garrett and Maruszczak want to drive home the most fundamental of lessons: spend less than you make; pay off your credit cards each month; don't buy what you can afford; sock away a little of each paycheck; start saving young so your investments have time to appreciate. Basic stuff, they admit, but apparently lost on many wage earners. As for the evicted woman living in her car, Maruazczak said he helped her find a $400-a-moth apartment, which she could afford on her $900-a-month Social Security check. He wonders how different her retirement might be today had she invested a little of each paycheck over the years. After all, even at secretary wages, he estimates she earned $2 million during her career. A few basic lesson early in life could have paid huge dividends in the end.

Autor: John Grogan


EN
CZ
     Žena stojící před soudní budovou městské části King of Prussia (městská část Philadelphia), paní William Maruszczak obhajuje svoji chudobu. Je jí 62 let, a pracovala celý svůj život. A teď stojí tady, pár měsíců poté, co ztratila svou dosavadní práci - sekretářky, neschopná dále platit nájemné za pronajatý byt.
Pronajímatel jí vyhodil...
Soudce gradoval její obvinění udivením: "Jak někdo ve svých 62 letech stále nemůže nic mít? "Předpokládal, že jí mohl někdo z příbuzných vzít domů, ale o pár týdnů později se vyškolil - paní Maruszczak skončila na ulici."Jak je to možné, že někdo, kdo pracuje 40 let, teď bydlí ve svém autě? Jak se to mohlo stát?" Tuto otázku si paní Maruszczak pokládala bezpočtukrát, v průběhu jejích šesti let, po kterých trval proces.
Případy které přicházeli na pořad takřka denně, měli stejný základ - lidé kteří procházeli s finančními těžkostmi. Mnozí z nich vydělávali slušné peníze, ale přesto nebyli schopni nic uložit za ty léta, kdy pracovali na plný úvazek. "Přicházeli, a stáli přede mnou, tak zlomení", řekl soudce s podivem: "Co vlastně dělali celých těch posledních 20 let?" A sám i odpovídá, někteří vydělávali 20,000 dolarů, nebo 120,000 dolarů, ale všichni z nich dokázali utratit více než vydělali, často za pomoci kreditních karet...
Z jeho soudní stolice mluví statistická čísla: více než 1.5 milionů Američanů potvrdilo personální bankrot (platební neschopnost) v těchto 12 měsících končících 31.březnem 2003, miliony dalších žijí na samé hranici nesolventnosti.

Ztracené pozlátko

    Všichni jistě známe někoho žijícího na vrcholu svých představ s autem na leasing, půjčkami a všemi těmi kreditními kartami. Na povrchu zdá se všechno v pořádku, ale jeden nezaplacený šek a celá mozaika se rozpadne. Něco se musí udělat, aby se zabránilo krizím personální nesolventnosti. Soudce věří, že on a jeho přítel John Garrett, bývalý odborník přes dlužní úpisy vědí, co je třeba: Finanční vyškolení pro každého středoškolského studenta v Pennsylvanii. "Lidi nemají často představu o nejzákladnějších potřebách, nepočítám to že si mají něco odkládat stranou", řekla paní Maruszczak. Tento nápad ale není nový. Dříve již byli nějaké poznámky v Congresu a správa škol v Philadelphia oblasti plánuje zabudovat finanční lekce do středních a odborných škol v příštím roce. Aktuálně mají pouze tři státy zavedenou výuku všech studentů v finančních operacích - Florida, Ilinois a Rhode Island. Ve státě Pennsylvánia nabízejí mnohé střední školy tuto položku jako selektivní tedy nepovinnou. "Přitom je to  energie tvého života, jako tvé zdraví", tvrdí Garrett. Teď když jsme poslali dopis do 11 oblastních školských středisek s vložením společných prostředků k této výuce. A tak chodí a vysvětluje svoji vizi těm, kteří chtějí poslouchat, vždy v pondělí kolem oběda. Nápad má smysl. Učíme děti o literatuře a biologii, ale kdo jim poví tu nejzákladnější věc, jak zůstat po celý život solventní?

     Vysokoškoláci v nové krizi výuky

    Zdražení školného a zkrácení rozpočtu vyvolalo přerozdělení vyššího vzdělání, ne dle barvy pleti, ale podle sociálních tříd. Žáci s nižšími příjmy těžko hledají prostředky pro uhrazení jejich diplomu. 
    Vyšší vzdělání je méně dostupné, poté co se zastavila finanční dotace do tohoto sektoru. Je to zarážející v zemi, kde je povědomí, že pro pracovní místa je třeba v budoucnosti více znalostí a technického talentu. President G.Bush v jeho projevu adresovaném Unii slíbil, nalezení skromného příspěvku pro některé prioritní programy. Jen tohle ale není důvodem začátku úpadku, a ztráty studentů z důvodu velikosti jejich federální finanční pomoci...
    Volné pokračování... Je tady doba, kdy dvouleté státní studium překročilo dvouciferná čísla a ceny se pohybují kolem 1,905 USD, což mělo za následek snížení studentů těchto škol o 13,8 procent. Čtyřleté studium na státní škole přijde prostého Američana na asi 4,694-10,636 USD za školu a zaznamenali jsme pokles studentů o 14,1 procenta. Dnes jsme schopni pokrýt pouze 84 procent studijních nákladů a to jen žákům s nejnižšími rodičovskými příjmy na veřejných (státních) školách. Po přerušení federálních dotací částka 4,050 USD pokrývá jen 39 procent celkových výdajů na studium (čtyřleté).
Kdo dosáhl věku 24 let a má vysokoškolský diplom může mluvit, že se narodil šťastně...
Statistika ukazuje, že žáci rodičů s výjimečnými příjmy od 85,000-90,000 USD dosahují vysokoškolského vzdělání 51,4 procenta, ale žáci s rodičovským příjmem 35,000-65,000 jen 12,4 procenta dětí dosáhne na diplom. (velmi běžný příjem Americké rodiny střední třídy).
Školné soukromých škol je nejen dražší, protože není dotováno státem, ale je dražší obecně. Školné střední (od 7 do 18 let věku dítěte) a vysoké školy (18 až 24 podle let a typu školy) se pohybuje v částkách kolem 16,000 USD za školní rok dítěte. Jestli tedy dojde k zrušení dotací do škol, většina škol (pokud nebude chtít zaniknout - zákon trhu) bude muset přejít na privátní bázi, čímž se zdraží studium natolik, že už si ho drtivá většina nebude moci dovolit.
Špatné pro zemi, špatné pro všechny, jak se ozývá v závěru tohoto článku...
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
[Zpět][USA, díl I.][USA, díl II.][USA, díl III.]
[Zpět][USA, díl I.][USA, díl II.][USA, díl III.]
Home Back About Me Contact Fotogalerie